Rondablog

11. 5. 2022
6 minut čtení

Dluhopisy – konzervativní investice?

Dluhopisy, bondy, obligace. Co to znamená, jak to funguje, jaká jsou rizika, mýty a kdy být na pozoru před marketingovými triky?
Jaké jsou druhy dluhopisů? Vše o dluhopisech stručně a přehledně na jednom místě.

Dluhopisy – konzervativní investice? Reading Time: 6 minutes

Investice do dluhopisů

Dluhopisy tvoří součást portfolia mnoha investorů. Těch drobných, pro velké hráče je to úplná samozřejmost. Pojďme se s nimi blíže seznámit.

Co jsou dluhopisy a k čemu slouží?

Dluhopis, nebo také jinak označovaný obligace či bond, je druh cenného papíru. Ten, kdo jej vydává, se nazývá emitent. Zakoupením dluhopisu investor půjčuje emitentovi peníze, za což bude požadovat vrácení jistiny (původní částky) a navíc výplatu úrokového výnosu.

(Výnos lze oddělit od dluhopisou formou kuponu, který se dá samostatně převádět a je sám cenným papírem.)

Pro velké společnosti je to atraktivní způsob, jak získat obsáhlé zdroje financování, aniž by si museli brát klasickou bankovní půjčku anebo financování řešit emisemi akcií, které jsou spojené s navýšením základního kapitálu a s tím, že akciový investor bude chtít využít své právo podílet se na rozhodování ve společnosti. Další možností je právě vydání korporátních dluhopisů.

Rozdíl mezi dluhopisem a akcií

V souvislosti s investičními nástroji, cennými papíry a obchodováním na burze nejčastěji slýcháme právě o dluhopisech a akciích. Jaký je mezi nimi rozdíl?

S dluhopisy se to má tak, že vyplácení výnosů z nich je vázáno ke konkrétním datům. A to je i základní rozdíl mezi dluhopisem a akcií – výnos dluhopisu je dopředu daný, výnos akcií se mění dle obchodních úspěchů akciové společnosti.

Zatímco akcie je cenný papír majetkový – akcionář získává majetkový podíl ve firmě, dluhopis je cenný papír dluhový. Investor tak pouze zapůjčí finanční prostředky, za což bude požadovat úrok, do řízení firmy ale mluvit nebude.

Nákupem dluhopisu se stáváte věřitelem podniku a v případě, že podnikání společnosti skončí krachem, máte lepší šanci získat své peníze zpět než akcionáři firmy. Z majetku likvidovaného podniku jsou totiž nejdříve uspokojování všichni věřitelé, zatímco akcionáři jsou až poslední. Nikdo vám ale nezaručí, že o investované finance či jejich značnou část nepřijdete.

Druhy dluhopisů

Dluhopisy se v první řadě dělí podle toho, kdo je jejich vydavatelem, tedy emitentem. A to primárně na státní, korporátní a komunální.

Státní dluhopisy

Nejnižší investorské riziko. Emisi státních dluhopisů zajišťuje stát, který ručí za jejich řádné splacení. Zároveň jsou však spojeny s nižším úrokem, tedy výnosem. Příklad jsou dluhopisy Republiky.

Podnikové (korporátní) dluhopisy

Vyšší úroky, které ale také odrážejí různá podnikatelská rizika, včetně rizika krachu celé firmy. Jak již bylo řečeno, i v takovém případě mívají investoři dobrou šanci na vyplacení, dokonce ještě před akcionáři. Jinak tomu ale je v případě tzv. podřízených dluhopisů, které vyplacení investora naopak odkládají až na poslední místo.

Komunální (municipální) dluhopisy

Podobají se státním. Jejich emitentem je ale vždy menší správní jednotka než stát. Typicky se jedná o města nebo obce, případně i kraje. Emitent v tomto případě ručí za dluhopis majetkem.

Bankovní dluhopisy

Specifický druh korporátních dluhopisů, které vydávají banky, prodej i emisi dluhopisů si mohou zprostředkovat samy.

Dalším kritériem pro rozdělení dluhopisů do různých skupin je stanovená doba jejich splatnosti.


ZÍSKEJTE BONUS 1 000 Kč NA PRVNÍ INVESTICI:
INVESTUJTE ONLINE


Krátkodobé dluhopisy

–    splatnost obvykle do jednoho roku

Střednědobé dluhopisy

–    splatnost se pohybuje mezi jedním až deseti roky.

Dlouhodobé dluhopisy

–    splatnost delší než deset let

Dluhopisy bez uvedené splatnosti

–    jinak ještě perpetuální, jsou vydávány na neomezeně dlouhou dobu s tím, že jsou z nich nepřetržitě vypláceny výnosy

 

Mýty a fakta – jsou dluhopisy bezpečná konzervativní investice?

Říká se to tak: dluhopisy jsou méně rizikové, než například akcie. To ale neznamená, že jsou bez rizika ztráty vložených finančních prostředků. Abyste jim co nejlépe předešli, je dobré vyvarovat se chybám z neznalosti.

Marketingové triky

Nadprůměrně vysoké procento výnosu? Důvěryhodné logo ČNB a informace o schválení pod její taktovkou? Nenechte se vodit za nos. A zapamatujte si hned pro začátek důležitý pojem: prospekt.

Veřejně nabízené dluhopisy v objemu nad milion EUR (cca 26 000 000 Kč) musí mít ve většině případů schválený prospekt centrální bankou. Prospekt je soubor informací, na jejichž základě si investor má sám zdravě vyhodnotit stav společnosti a reálné riziko ztráty vložených financí. ČNB každý prospekt důkladně posoudí, ale pouze z pohledu, zda obsahuje všechny zákonné informace a náležitosti. Nikterak nevyhodnocuje bonitu společnosti ani její finanční situaci, nebo rizikovost investice do daného dluhopisu.

Nejnovější zajištěné investice

Pozemky Nitra (Mlynárce) 7,5 % p.a.

Investovat do dluhopisů má smysl. Ale ne do všech

Zda daná obligace vyhovuje investičním preferencím, si musí každý investor vyhodnotit sám na základě právě informací z prospektu.

Pokud je emise dluhopisu menší než milion EUR, prospekt mít nemusí. Správně by všechny informace být zveřejněné měly i tak, aby si investor, když nic jiného, mohl vše před svým investičním rozhodnutím nastudovat. Neúplnosti podkladů u menších dluhopisů hojně využívá mnoho dluhopisových serverů, které tyto vesele nabízejí i bez všech potřebných dat a informací. Potenciální kupec si tedy takový bond nemůže rozumně vyhodnotit, ani kdyby chtěl a disponoval by k tomu patřičnou odbornou kapacitou.

Prašivé dluhopisy

Obzvlášť pozor je třeba si dát na tzv. prašivé dluhopisy. Čím se vyznačují? Emitenty jsou často firmy bez důvěryhodné historie, solidního finančního plánu a bez zajištění, výnos bývá “podezřele” vysoký. Za poslední dekádu díky takto rizikovým dluhopisům Češi přišli o více než čtyři miliardy korun ze svých úspor.

“Ve velkém se příběhy prašivých dluhopisů začaly psát od roku 2012, kdy Česká národní banka spolu s ministerstvem financí vedeným tehdy Miroslavem Kalouskem změnou legislativy rozvolnila podmínky pro emisi dluhopisů. Kromě jiného zanikla povinnost nechat ČNB schválit emisní podmínky pro dluhopisy s celkovou emitovanou částkou do jednoho milionu eur,” píše Petr Weikert pro e15.cz.

Z mediálních kauz si můžeme připomenout například případ skupiny EMTC Tomáše Bárty, která doposud dluží svým investorům na dluhopisech více než miliardu korun, značku Pietro Filipi Michala Mičky, jejíž věřitelé na bondech postrádají kolem čtyř set milionů či největší krach skupiny Arca. Ta na směnkách dluží přes patnáct miliard korun.

Mezi investory jsou bohužel i tací, kteří do těchto dluhopisů vložili i veškeré své prostředky a životní úspory, které už dost možná nikdy neuvidí.

Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů

ČNB na svých stránkách zveřejnila doporučující desatero, jak se podobnému černému scénáři vyhnout:

Vyhodnoťte si rizika

Každá finanční transakce či investice by měla být uskutečněna po zralé úvaze, a to pouze tehdy, pokud investor porozuměl všem rizikům, která s sebou transakce či investice přináší, a je ochoten je akceptovat.


ZÍSKEJTE BONUS 1 000 Kč NA PRVNÍ INVESTICI:
INVESTUJTE ONLINE


Diverzifikujte své portfolio

„Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku“ – tj. omezte riziko vytvořením diverzifikovaného portfolia. Investor by rozhodně neměl vložit všechny své prostředky či jejich převážnou většinu do jedné investice.

Rostoucí výnos = rostoucí riziko

Investor by měl být velmi obezřetný zvláště v případech, jeví-li se nabídka na první pohled velice výhodně, například pokud je nabízen dluhopis s velmi vysokým výnosem.

Riziko finančních potíží emitenta

Prodejem dluhopisů financuje emitent svou podnikatelskou činnost. Je-li zjevné, že emitent hodlá získat finanční prostředky prodejem vysoko úročených dluhopisů, zatímco jiné podnikatelské subjekty využívají mnohem levnější financování (například bankovní úvěry), je s největší pravděpodobností riziko budoucích finančních potíží emitenta přinejmenším zvýšené, což by měl investor při svém rozhodování zohlednit.

Tento typ investice není pojištěn!

Investice do podnikových dluhopisů není pojištěna. V případě nesplacení jistiny či úroků (kupónů) se nelze obracet na Garanční systém finančního trhu. Investor nákupem dluhopisů získává právo, aby mu emitent dluhopisů splatil jistinu spolu s dohodnutými úroky (kupóny). Investor tedy dobrovolně přijímá pozici věřitele, zatímco emitent dluhopisů se stává jeho dlužníkem.

Seznamte se s emisními podmínkami

Před nákupem korporátních dluhopisů je nutné se seznámit s jejich emisními podmínkami a prospektem – tyto dokumenty mohou obsahovat ustanovení zvyšující rizikovost příslušných dluhopisů (například že pohledávky držitelů dluhopisů budou v případě úpadku emitenta uspokojeny až jako poslední), anebo snižují jejich na první pohled atraktivní výnosnost (například právo emitenta dluhopisy splatit předčasně či nevyplatit v určitých stanovených případech pravidelnou platbu kupónu).

Role ČNB jako orgánu dohledu nad finančním trhem

Informace, že ČNB schválila emisi dluhopisů, znamená pouze to, že ČNB ověřila, zda prospekt příslušné dluhopisové emise splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. U tzv. soukromých emisí dluhopisů (tj. emisí, které není možné nabízet investorům veřejně a u nichž je počet investorů zákonem omezen na 150) a u veřejných emisí dluhopisů do objemu 1 mil. EUR (či jejich ekvivalentu v Kč) ČNB prospekt cenného papíru neschvaluje!

Získejte co nejvíce informací o bonitě emitenta

ČNB není ze zákona oprávněna při emisi dluhopisů prověřovat bonitu jejich emitenta. Pravděpodobnost, že dlužník své závazky splatí, posuzují nezávislé ratingové agentury, které na základě podrobné analýzy rizikovosti dlužníka stanoví tzv. rating (investiční stupeň), jenž vyjadřuje pravděpodobnost, že dlužník své závazky řádně a včas splatí. Není-li rating dlužníka k dispozici (emitenti vysoce úročených korporátních dluhopisů obvykle žádný rating stanoven nemají), zjistěte si sami co nejvíce informací o jeho bonitě, protože na ní závisí návratnost vašich finančních prostředků.

Nepodceňujte riziko nesplacení jistiny

Je nutné si uvědomit i to, že pokud se emitent dluhopisů dostane do finančních problémů, může dojít nejen k nevyplacení kupónů, ale i k nesplacení investované částky (jistiny).

Je proto vhodné vybírat si zajištěné dluhopisy, nejlépe nemovitostí, byť takových je na trhu minimum. Seriózní zajištění dluhopisu pro případ, že eminent nebude schopen svůj dluh splatit, je pro investora důležitý signál.

Vyhodnoťte, zda je daná investice právě pro vás vhodná

Před učiněním investičního rozhodnutí vždy pečlivě zvažte, zda máte dostatek informací, abyste vhodnost investice mohli kvalifikovaně posoudit. Pokud se domníváte, že ano, vyhodnoťte si, zda je investice konkrétně pro vás a vaši osobní finanční situaci vhodná.

Diverzifikujte – možností zdravého investování existuje mnoho

Vraťme se k bodu o tom, že zlatým investorským pravidlem je své investiční portfolio diverzifikovat. Investovat tedy můžete různými způsoby. Pokud je pro vás například na dluhopisech atraktivní fakt, že je výše výnosu pro vás předem stanovená, zajímavou alternativou jak zhodnotit své prostředky je participovat na podnikatelských úvěrech zajištěných nemovitostmi, což nabízíme v RONDA INVEST. Výhodou je také to, že investovat můžete už od 1 000 Kč, výnosy jsou vám vypláceny měsíčně a k první investici získáte startovací bonus.

(C) ilustrace: Designed by Freepik and Pixabay


ZÍSKEJTE BONUS 1 000 Kč NA PRVNÍ INVESTICI:
INVESTUJTE ONLINE


Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Kateřina Hájková
Copywriter

Mohlo by Vás zajímat

10. 5. 2024

Co si ohlídat při výběru investice do nemovitostí a developerských projektů

26. 4. 2024

Nejčastější chyby při podání daňového přiznání

12. 4. 2024

Odkládáte investování? Zbytečně přicházíte o své úspory.

21. 3. 2024

Jak zpracovat daňové přiznání v roce 2024?

Zajištěné investice

PREMIUM
Rodinné domy
Výnos p.a.
9 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
35 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 4. 2027.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
57,77 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(3. etapa)
Rodinné domy
Praha - Kolovraty
AKCE
Pozemky
Výnos p.a.
8,7 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
24 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 5. 2026.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
48,65 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Pozemky
Tábor
Bytový dům
Výnos p.a.
8,68 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
16 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 9. 2025.

Min. investice
10 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
24,10 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(2. etapa)
Bytový dům
Jablonec nad Nisou
KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky.